Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ là gì? Cột sống của chúng ta gồm 33 đốt sống, trong đó đốt sống cổ đã chiếm 7 đốt sống từ C1-C7. Phần không gian ở giữa các đốt